Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://brittnoppen.com.

Privacyreglement BRITTNOPPEN.COM 2021

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Privacy en cliëntgegevens conform de AVG Wetgeving

De Wet Bescherming Persoonsgegevens regelt de verplichtingen van de persoon of de instantie die een persoonsregistratie opzet en gebruikt. Deze wet is daarom richtinggevend voor de dienstverlening van BRITTNOPPEN.COM. In onderstaand privacyreglement staat aangegeven hoe men binnen BRITTNOPPEN.COM omgaat met schriftelijke gegevens over en van opdrachtgevers, hoe deze gegevens worden opgeslagen, hoe ze worden beveiligd en wie er wel en niet inzage heeft in deze gegevens en over je rechten ten aanzien van de over jouw opgeslagen gegevens.

Deze hebben we getracht zo helder en toegankelijk mogelijk te maken. De verklaring is vindbaar op onze website BRITTNOPPEN.COM en wij verwijzen ernaar in onze mailberichten. Iedere nieuwe klant wordt bij de start geïnformeerd over de inhoud van de privacyverklaring.

Persoonsgegevens die BRITTNOPPEN.COM kan verzamelen

We gebruiken je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de diensten/begeleiding gerelateerde zaken. We sturen je via de mail uitkomsten toe van persoonlijk contact en nemen telefonisch contact op bij vragen. Tevens worden persoonsgegevens verwerkt in facturen, om de dienstverlening te declareren. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die BRITTNOPPEN.COM van jou kan verwerken, afhankelijk van de situatie:

 1. Jouw voor-enachternaam; 
 2. Jouwadresgegevens;
 3. Jouw telefoonnummer;
 4. Jouw geslacht;
 5. Jouw e-mailadres;
 6. Jouw aanbeveling;
 7. Jouw bankrekeningnummer;
 8. Jouw IP-adres;
 9. Jouw locatiegegevens;
 10. Gegevens over jouw activiteiten op de website;
 11. Gegevens over jouw surfgedrag;
 12. Internetbrowser en apparaat type;
 13. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in
 14. correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek)

Privacyreglement en rechten

Als iemand zich aanmeldt voor training, advies of coaching bij BRITTNOPPEN.COM worden diens gegevens vastgelegd voor zover deze voor de begeleiding van belang zijn. Aan jou wordt kenbaar gemaakt dat deze gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor de begeleiding tijdens het traject. Er wordt geen informatie verstrekt aan derden (ook niet aan de werkgever) zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Online intake

Deze gegevens sturen wij jou na de afname in een pdf per mail toe. Met de opdrachtgever sluiten we een verwerkersovereenkomst, waarin de privacy-gevoeligheid van de documenten wordt benadrukt en richtlijnen worden afgesproken over het gebruik van de persoonlijke gegevens. Die informatie die per mail bij ons binnenkomt slaan we zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd.

Dossierinformatie

De gegevens van klanten worden digitaal bewaard en zijn toegankelijk voor de begeleider van het traject en de directie van BRITTNOPPEN.COM. De informatie die digitaal is opgeslagen wordt beveiligd middels een wachtwoord.

Opname in klantenbestand

Persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van klanten en opdrachtgevers worden opgeslagen in een CRM-systeem. Deze informatie wordt gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening, het maken van offertes en facturen. Deze wordt deze informatie gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven. Klanten en opdrachtgevers worden zo geïnformeerd omtrent (wijzigingen in) de dienstverlening van BRITTNOPPEN.COM. Zij kunnen zich ten alle tijde uitschrijven voor het ontvangen van deze informatie.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BRITTNOPPEN.COM of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken

Bewaartermijn

Alle gegevens van klanten en opdrachtgevers worden gedurende maximaal 2 jaar bewaard, zodat er bij eventuele vervolgtrajecten nog teruggegrepen kan worden op eerder verzamelde informatie. Mocht men eerder prijs stellen op vernietiging van deze persoonlijke gegevens, dan kan men daartoe een verzoek indienen, dat ten alle tijden zal worden ingewilligd.

Het recht op inzage van de gegevens

Als je van mening bent dat er feitelijke onjuistheden in het dossier gegevens staan, heb je het recht op correctie van die gegevens.

Het recht op verlenen van toestemming voor verstrekking van gegevens aan derden

Gegevens uit het dossier kunnen alleen aan derden (personen of instanties buiten BRITTNOPPEN.COM) worden verstrekt als je daartoe schriftelijke toestemming heeft verleend; dit geldt zowel tijdens de begeleidingsperiode als na de begeleidingsperiode (gedurende de bewaartermijn voor dossiers).

Registratie bijzonder persoonsgegevens

Door BRITTNOPPEN.COM worden bijzondere persoonsgegevens niet vastgelegd. Wanneer het BSN wordt vastgelegd als dit door de wet is bepaald. Hiervan wordt de klant op de hoogte gesteld.

Bekendmaking Privacyreglement

Naar dit Privacyreglement van BRITTNOPPEN.COM wordt verwezen bij aanvang van een traject bij BRITTNOPPEN.COM. Het reglement staat volledig vermeld op de website van BRITTNOPPEN.COM (BRITTNOPPEN.COM/privacyreglement). Een papieren versie van het document is ten alle tijden op aanvraag verkrijgbaar.

Beveiliging

BRITTNOPPEN.COM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 0630408499 of info@BRITTNOPPEN.COM

Schagen, oktober 2020

Britt Noppen, directeur/eigenaar